6 bouwkavels. Plan Nieuw Endeldijk te Honselersdijk.

6 bouwkavels. Plan Nieuw Endeldijk te Honselersdijk.

Wilt u uw droomwoning bouwen, op een zeer ruim perceel grond, op een unieke locatie? Dan is dit uw mogelijkheid om dit te realiseren! Vrij wonen tegen de bebouwde kom van Honselersdijk, maar met het gevoel van landelijk wonen!

 • Kadastrale aanduiding:
  • Kadastraal bekend gemeente Naaldwijk, sectie A, nummers:
   • 5869, groot 1.118 m², kavel 1.
   • 5868, groot 599 m² grond, kavel 1B.
   • 5871, 5876 en 5882, tezamen groot 1.163 m², kavel 2.
   • 5877 en 5881, groot 1.185 m², kavel 3.
   • 5884 en 5886, tezamen groot 1.216 m², kavel 4.
   • 5888, groot 907 m², kavel 5.
   • 5889, groot circa 679 m², kavel 6.
   • 5870, groot circa 217 m², onder te verdelen in 8 maal een onverdeeld aandeel van het geheel van de in totaal 8 parkeerplaatsen met aangrenzend groen.
 • Bestemmingsplan en vormgeving:
  • Betreffende deze ontwikkel locatie, de realisatie van de bouw van zes vrijstaande woningen, is bestemmingswijziging aangevraagd, welke uiteindelijk door bevoegd gezag, per 12 mei 2022 is vastgesteld in het bestemmingsplan Endeldijk nabij 69 te Honselersdijk. Voor de bestemmingsplanvoorschriften verwijzen wij u naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vanuit de vormgeving en het toegestane gebruik zijn de percelen als volgt ingedeeld:

 • Kavel 1:
  • Circa 991 m² bestemming Wonen.
  • Circa 127 m² bestemming Verkeer.
  • Circa 27 m² bestemming Verkeer (parkeerplaats met groen).
  • Totaal circa 1.145 m².
 • Kavel 1B:
  • Circa 599 m² bestemming Agrarisch Glastuinbouw.
 • Kavel 2: 
  • Circa 962 m² bestemming Wonen.
  • Circa 60 m² bestemming Groen.
  • Circa 141 m² bestemming Verkeer.
  • Circa 27 m² bestemming Verkeer (parkeerplaats met groen).
  • Totaal circa 1.190 m².
 • Kavel 3: 
  • Circa 982m² bestemming Wonen.
  • Circa 49 m² bestemming Groen.
  • Circa 153 m² bestemming Verkeer.
  • Circa 27 m² bestemming Verkeer (parkeerplaats met groen).
  • Totaal circa 1.212 m².
 • Kavel 4: 
  • Circa 982 m² bestemming Wonen.
  • Circa 65 m² bestemming Groen.
  • Circa 169 m² bestemming Verkeer.
  • Circa 27 m² bestemming Verkeer (parkeerplaats met groen).
  • Totaal circa 1.243 m².
 • Kavel 5:
  • Circa 810 m² bestemming Wonen.
  • Circa 97 m² bestemming Verkeer.
  • Circa 27 m² bestemming Verkeer (parkeerplaats met groen).
  • Totaal circa 934 m².
 • Kavel 6:
  • Circa 575 m² bestemming Wonen.
  • Circa 7 m² bestemming Groen.
  • Circa 97 m² bestemming Verkeer.
  • Circa 27 m² bestemming Verkeer (parkeerplaats met groen).
  • Totaal circa 706 m².
 • 2 (Resterende) parkeerplaatsen.
  • Circa 27 m² bestemming Verkeer (parkeerplaats met groen).
  • Circa 27 m² bestemming Verkeer (parkeerplaats met groen).

Voor wat betreft de indeling van deze percelen verwijzen wij u naar bijgaande inrichtingstekening. Op ieder van voormelde percelen, met bestemming wonen (groen gearceerde vlakken), mag een vrijstaand woonhuis worden gebouwd, conform de paragraaf “Wonen” van het onderhavige bestemmingsplan. Indien gewenst kunnen wij u deze doen toekomen of u kunt ze digitaal inzien op: www.ruimtelijkeplannen.nl.

 • Woonrechten: 
  • Voorwaarde om op de woonkavels een woning te mogen bouwen, is de beschikking over een woonrecht. Een woonrecht is een uitgesteld recht, om de sloop van woningen in het buitengebied, welke reconstructie/herstructurering van glastuinbouw beperken, te koppelen aan het recht om een nieuwe woning te mogen herbouwen, elders in het buitengebied, van gemeente Westland. De herbouw van de woning wordt onder meer getoetst aan het Raamplan en Besluit Glastuinbouw en dient te voldoen aan de normen van het geldende bestemmingsplan.
  • Uitgangspunt voor de bouw van een woning en dus onderdeel binnen de aankoop van ieder der percelen is de aankoop van een woonrecht, welke hier per woonrecht is gesteld op € 250.000,00 v.o.n.. Deze koopsom, van € 250.000,00, is in de gestelde richtprijs van iedere kavel inbegrepen.
  • Tevens is het mogelijk dat een koper, diens eigen woonrecht “meeneemt”. Deze kan alsdan, in overleg, worden verrekend in de aankoopsom.
 • Voorzieningen: 

Aanleg weg. Thans is door en voor rekening van de ontwikkelaar een “Repack” toegangsweg (gebroken puin) aangelegd. Dit ten behoeve van de bereikbaarheid van onderhavige woonpercelen. Deze “werkweg” zal, zoals deze nu is aangelegd, dienst doen ten behoeve van de bouw en dus aanvoer van de 6 woningen en verder toebehoren. Na realisatie van de 6 woningen, zal deze door en voor rekening van de ontwikkelaar worden voorzien van een klinker bestrating. Het betreffende wegtracé is in grijs weergegeven op de inrichtingstekening. Tevens worden de 8 parkeerplaatsen voorzien van een klinker bestrating. De groenstrook, ten zuiden van het wegtracé en de parkeerplaatsen worden door en voor rekening van de ontwikkelaar beplant.

Straatverlichting. Langs de toegangsweg zullen, door en voor rekening van de ontwikkelaar, een nader te bepalen aantal lantaarnpalen (straatverlichting) worden aangebracht, op nader te bepalen plaatsen, ter verlichting van de weg.

Hemelwaterafvoer/zuigleiding gietwater. Ten behoeve van de afvoer van het hemelwater, welke op woningen e.d. zal vallen, zal door en voor rekening van de ontwikkelaar een hemelwaterafvoerbuis worden aangelegd, welke zal afwateren op de “Nieuwe Tuinen vaart”. Hemelwater dient immers op het oppervlaktewater te worden afgevoerd. Vanuit deze leiding worden tevens diverse zuigputten gemaakt, zodat de siertuinen met slootwater kunnen worden voorzien van gietwater.

Schutting. Aan de noordzijde van de kavels 2 en 5, beiden gedeeltelijk en 3 en 4 geheel, zal daar waar een asfaltweg aan de noordzijde is gelegen, tegen de eigendomsgrens met achtergelegen percelen en dus op een afstand van circa 1 meter uit het asfalt, door en voor rekening van de ontwikkelaar een houten schutting worden geplaatst ter hoogte van circa 180 cm. Na de notariële overdracht zal de betreffende perceeleigenaar, eigenaar worden van betreffend schuttinggedeelte, voor zover deze op diens perceel staat.

 • Omgevingsvergunning:
  • Kopers dienen ieder, voor eigen rekening, een omgevingsvergunning aan te vragen. Koper is vrij in de keuze van de architect en de bouwer.
 • Nutsvoorzieningen: 
  • De aanleg van een elektra aansluiting, leidingwater, Data-aansluiting en rioolaansluiting worden door en voor rekening van de ontwikkelaar aangelegd.
 • Oplevering:
  • In overleg.
 • Is uw interesse gewekt? Neem dan contact met ons op voor een nadere toelichting, aanvullende informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak!

Kenmerken

Adres: Endeldijk nabij 69 te Honselersdijk.
Betreft: 6 woonpercelen.
Oplevering: In overleg.
Status: 5 verkocht en 1 onder optie.